خدمات پلات الگو و چیدمان برای تولیدکننده های پوشاک:

در این بخش برای تولیدکننده های محترم، الگو طراحی، پلات و چیدمان می شود تا پرتی پارچه به حداقل برسد.

این نمونه فرم سرآشپز برای تولیدی محترم  انجام شد.