روبُر این افتخار را دارد که برای طراحی الگو، نمایش سه بعدی را در کنار کار به درخواست مشتری انجام می دهد.

در صورتی که بخواهید همراه با الگوی درخواستی شما، تصوصر سه بعدی و فیلم آن را ببینید با ما تماس بگیرید.

سرهمی نوزادی2
سرهمی نوزادی۲

به عنوان مثال الگوی شومیز زیر روی مانکن الگو سازی و سه بعدی نمایش داده شده است.

شومیز پیلی دار1
شومیز پیلی دار۱
الگوی شومیز پیلی دار
الگوی شومیز پیلی دار