الگوهای آماده خیاطی

رسم شده با نرم افزارهای کامپیوتری با متد تجاری

سایز بندی شده، تست شده با تن خور عالی

مناسب تولیدی ها، مزون ها و شخصی دوزها 

ورود به فروشگاه
فروش الگوهای آماده خیاطی

خدمات پلات، رسم الگو، سایزبندی و چیدمان دقیق برش

توسط نرم افزارهای کامپیوتری

برای شرکت ها و تولیدی ها

سفارش

چیدمان الگوهای سایزبندی روی میز برش تولید

رسم الگوهای سفارشی

متناسب با اندازه های شخص

مناسب برای مزون ها و شخصی دوزی

سفارش
رسم الگوی سفارشی اندازه شخص

الگوسازی و طراحی لباس و سایزبندی 

با نمونه کار ارسال شده

یا

تصاویر با اندازه های دقیق ارسالی

 

سفارش