نمونه کار در سه بخش اصلی دسته بندی می شوند:

  1. الگوهای آماده
  2. الگوهای سفارشی
  3. پلات الگو و چیدمان