اسکراب مردانه بیمارستان

2.000.000ریال5.000.000ریال

اسکراب مردانه از لباس فرم کادر بیمارستان می باشد که کمی آزاد است و دارای جیب های زیاد می باشد.

اسکراب مردانه
اسکراب مردانه بیمارستان

دسته بندی الگوهای آماده