اسکراب مردانه بیمارستان(پیراهن -شلوار)

5.000.000ریال15.000.000ریال

اسکراب مردانه از لباس فرم کادر بیمارستان می باشد شامل پیراهن آستین کوتاه و شلوار کمرکش است و کمی آزاد است و دارای جیب های زیاد می باشد.

اسکراب مردانه
اسکراب مردانه بیمارستان(پیراهن -شلوار)
5.000.000ریال15.000.000ریال گزینه ها را انتخاب کنید