اسکراب مردانه بیمارستان(پیراهن -شلوار)

4.500.000ریال10.000.000ریال

اسکراب مردانه از لباس فرم کادر بیمارستان می باشد شامل پیراهن آستین کوتاه و شلوار کمرکش است و کمی آزاد است و دارای جیب های زیاد می باشد.

اسکراب مردانه
اسکراب مردانه بیمارستان(پیراهن -شلوار)