بادگیر زنانه و مردانه

2.000.000ریال5.000.000ریال

بادگیر زنانه و مردانه لباسی است در فصول سرد سال قابل استفاده است.

الگوی آماده خیاطی بادگیر
بادگیر زنانه و مردانه