بلوز چین دار نوجوان

1.500.000ریال5.000.000ریال

الگوی خیاطی بلوز چین دار نوجوان که روی سرشانه چین دارد و برای سایز 32 تا 40 می باشد.

بلوز چین دار نوجوان
بلوز چین دار نوجوان