مانتو ساده

2.000.000ریال5.000.000ریال

الگوی آماده خیاطی مانتو ساده رگالی شده با متد تجاری شامل الگوی پیش، پشت، آستین و سجاف پیش و پشت می باشد.

الگوی آماده خیاطی مانتو ساده رگالی شده
مانتو ساده