مانتو شلوار اتاق جراحی برای کادر بیمارستان

5.000.000ریال15.000.000ریال

الگوی مانتو شلوار اتاق جراحی برای کادر بیمارستان چه پزشکان و دیگر کادر اتاق عمل از 36 تا 54 در پک 5 سایز متوالی قابل ارایه می باشد.

مانتو شلوار اتاق جراحی
مانتو شلوار اتاق جراحی برای کادر بیمارستان
5.000.000ریال15.000.000ریال گزینه ها را انتخاب کنید