نیم تنه ورزشی

1.000.000ریال3.000.000ریال

الگوی لباس نیم تنه ورزشی برای ورزش کاربرد دارد و جانشین خوبی برای سوتین است. تصویر نیم تنه 3D الگو است.

نیم تنه ورزشی
نیم تنه ورزشی