پیش بند کار

2.000.000ریال

الگوی آماده خیاطی پیش بند کار برای آشپزی، کارگاه تولید مواد، کارخانه ها قابل استفاده است.

جیب های در نظر گرفته برای راحتی کار است و قابلیت جابجایی دارد.

سایز این پیش بند مطابق استاندارد است و با بند گردن و کمر قابل تنظیم است.

 

پیش بند کار
پیش بند کار