پلات الگو و چیدمان برای تولیدکننده های پوشاک

چیدمان تولیدی

خدمات پلات الگو و چیدمان برای تولیدکننده های پوشاک: در این بخش برای تولیدکننده های محترم، الگو طراحی، پلات و چیدمان می شود تا پرتی پارچه به حداقل برسد. این نمونه فرم سرآشپز برای تولیدی محترم  انجام شد.