شلوار بگ کمری

2.000.000ریال5.000.000ریال

الگوی شلوار بگ کمری شامل الگوی پیش و پشت و کمر می باشد. الگوی شلوار بگ دارای سایزبندی کامل از 36 تا 54 می باشد که به انتخاب مشتری در 5 سایز چاپ می شود.

الگوی شلوار بگ کمری
شلوار بگ کمری

دسته بندی الگوهای آماده